Цели,задачи и принципи

Цели,задачи и принципи

Категория: Доброволци Публикувана на Сряда, 26 Февруари 2014 Написана от Публицист

Цели

Подпомагане личностното изграждане и развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни дейности.

Подпомагане социализацията и адаптивността към пазара на труда на младежите в неравностойно положение, интегриране на младите хора от малцинствен произход в българското общество.

Противодействие на негативни социални явления, разпространяващи се в младежка среда, като: престъпност,наркомания, проституция, ксенофобия и др.

Приобщаване на младите хора към постиженията на съвременния свят, подпомагане участието им в международни програми и инициативи.Стимулиране свободния обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и сътрудничество.

Адаптиране на положителния европейски и световен опит в образованието и работата с младежта и насърчаване интеграционните процеси в това направление.

Задачи и принципи

Създаване, подготовка и утвърждаване на кадри за осъществяване на целите.
Образователна насоченост - въвеждане на нови програми и нови модели на отношения между хората. Партньорство и съвместна дейност с общинските власти и други организации и институции, имащи отношение към младите хора.
Информационно осигуряване на училищата, отнасящо се до възможностите за стимулиране активността на учащата младеж, а също и на безработните младежи.
Стимулиране по - широкото участие на местната общност в развитието на образованието и работата с младежта.
В своята дейност сдружението се ръководи от следните принципи:

демократичност

доброволност на участие и свобода на избор;

зачитане интересите на всички млади хора и даване на възможност за участие в програмите на всички, независимо от етническа и социална принадлежност.Равнопоставеност на половете;

насоченост към личностното развитие на младите хора;

равнопоставеност и откритост;

творчество и експериментиране;

стимулиране на инициативността, активността и участието;

религиозна и политическа необвързаност.

Посещения: 1972