Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2015

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2015

Категория: Борса за идеи Публикувана на Понеделник, 23 Март 2015 Написана от Публицист

Краен срок: 15 ЮНИ 2015г.

Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015. Целта е да бъдат открити и да получат признание тези, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.

В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Обособени са два етапа: национален и европейски; участниците могат да продължат участие на европейския етап, само след като са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката ще бъдат отличени 2 кандидатури в две отделни категории, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса, където жури, съставено от Европейската комисия ще определи най-добрите проекти – по един победител във всяка от шестте категории и един носител на голямата награда. Финалът тази година ще бъде през ноември в Люксембург по време на Четвъртата асамблея на малките и средните предприятия.

Категории:

  1. Насърчаване на предприемаческия дух: присъжда се за дейности и инициативи за насърчаване на предприемаческото мислене и култура, създаването на предприятия и т.н., които инициативи поощряват творческите способности, иновацията и поемането на риск, особено сред младите хора и жените.
  2. Инвестиране в изграждането на умения: присъжда се за инициативи за повишаване на предприемаческите, професионалните, техническите и управленските умения.
  3. Подобряване на бизнес средата: присъжда се за новаторски политики, които насърчават създаването и растежа на предприятия, опростяват законодателните и административните процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!“ в полза на малките и средните предприятия
  4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса: присъжда се за инициативи, които насърчават предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите в Европейския съюз и извън него.
  5. Подкрепа и развитие на зелените пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите: присъжда се за политики и инициативи, които улесняват достъпа на МСП до „зелените пазари“ и подпомагат да се подобри ефективността на предприятията, чрез зелени технологии или производство на зелени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и т.н.
  6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: присъжда се за дейности,които насърчават социално отговорното поведение на фирмите и устойчивите стопански практики в социалната област. В тази категория също така наградата се присъжда и за усилия за насърчаване на предприемаческия дух сред групите в неравностойно положение като безработни, хора с увреждания и хора от етнически малцинства.

Кой може да участва?

  • Конкурсът е отворен за публични органи от ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция.
  • Допустимите участници включват национални публични организации, областни управи, общини, както и публично-частни партньорства между публичните органи и предприемачи, фондации, университети, институти, бизнес организации и т.н.
  • Публичните органи се определят според националния контекст на всяка страна-участник и могат да включват институции, отговорни за създаването на политики, финансиращи органи и изпълнителни организации – министерства, агенции, общини, областни управи, кметства и т.н.
  • Наградите са отворени и за публично-частни партньорства, т.е. форми на сътрудничество между публичните органи и частния сектор, които целят да осигурят финансиране, изграждане, ремонтиране, управление или поддръжка на инфраструктура или предоставянето на услуга.

Публично-частните партньорства включват:
– финансово споразумение, въз основа на което частният участник е натоварен с прилагането на политика, създадена от публичния орган;
- финансово споразумение между частния участник и публичния орган, въз основа на което частният участник е включен – заради експертните си качества, знания или ресурси – в процеса по създаване на политики;
– ясно изразена подкрепа, не непременно от финансово естество, която публичният орган предоставя на частния сектор в рамките на определен проект. За целите на наградите, подкрепата трябва да бъде ясно изразена.

http://www.enterprise-bulgaria.eu/

Посещения: 1352