Целенасочена дискусия

Целенасочена дискусия

Категория: Събития Публикувана на Четвъртък, 06 Август 2020 Написана от Публицист

1-obuchenie04- n

Горнооряховския младежки парламент взеха участие във фокус-група на тема „Анализ на механизмите на детско участие в процеса на вземане на решения на политическо и законодателно ниво“

На 04.08.2020г. членове на младежкия парламент на Горна Оряховица взеха участие във фокус-група, която се проведе в града. Десет участника се включиха и споделиха своето разбиране за това какво представлява детското участие, как си представят механизмите за участие на децата на местно, национално и европейско ниво. Децата споделиха своите идеи за успешни практики, които развиват като членове на младежкия парламент и разказаха за контакта с властимащите. Ключов елемент, който младежите дискутираха бяха значимите теми от техния живот – образованието, разликите в поколенията родител – дете.

Младежите се включиха в целенасочена дискусия, водена от Белла Динкова и Деян Петров - екипът, занимаващ се с младежки дейности от Национална мрежа за децата и подкрепен от ръководителя на Сдружение „Младежка толерантност“ – г-жа Виолета Панова.

Фокус-групите е метод, който изследва нагласите и възприятията на участниците по конкретни теми. Фокус-груповите дискусии са сред утвърдените подходи за работа с деца. Посредством тях се създава безопасна среда и се възпроизвеждат модели на малките групи, които са близки на децата от работата им в класната стая и училище. Дават се възможност на децата да обсъждат свободно и да обмислят по-задълбочено въпросите, които се поставят в центъра на изследването. Мотивиращ и окуражаващ ефект върху децата оказва и обстоятелството, че те чуват как другите участници споделят мнение, което стимулира формирането на тяхна гледна точка – нещо ключово за формирането на позиция в едно гражданско общество.

Национална мрежа за децата е обединение от близо 150 организации, работещи с и за деца и семейства. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват.  Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.

Детското участие е основен принцип в работата на Мрежата като организация, основана на и работеща в сферата по детските права. Принципът за детско участие е ключов в и Конвенцията за правата на детето на ООН.През 2020г. Национална мрежа за децата, като партньор на Eurochild, се включва в международно проучване, касаещо детското участие в политическия и демократичен живот.

Eurochild е организация, която се застъпва за правата и благосъстоянието на децата да бъдат в основата на разработването на политики. Eurochild е мрежа от организации, работещи с и за деца в цяла Европа, които се стремят към общество, което зачита правата на децата и влияе върху политиките, изгражда вътрешен капацитет, улеснява взаимното обучение и обмен на практики и изследвания. Конвенцията на ООН за правата на детето е основата на цялата работа на организацията.За повече информация – www.eurochild.org

Посещения: 1380